เว็บเพื่อการคำนวณ วิธาน ปานวิเศษ
1. เครื่องคิดเลขพื้นฐาน
2. หา ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มบวก 3 จำนวนด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
3. หา ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวนด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
4. การหา ห.ร.ม ด้วยวิธียูคลิด
5. หา ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวนด้วยวิธีหาสั้น
6. หา ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มบวก 3 จำนวนด้วยวิธีหาสั้น
7. หา ค.ร.น. ของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวนด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
8. หา ค.ร.น. ของจำนวนเต็มบวก 3 จำนวนด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
9. หา ค.ร.น. ของจำนวนเต็มบวก 3 จำนวนด้วยวิธีหาสั้น
10. หา ค.ร.น. ของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวนด้วยวิธีหาสั้น
11. แก้สมการ ax2+bx+c = 0 ด้วยการแทนค่าในสูตร